• A
 • A
 • A
 • ABC
 • ABC
 • ABC
 • А
 • А
 • А
 • А
 • А
Regular version of the site

Programme Committee

 • Luigi Accardi, University of Rome Tor Vergata (Italy)
 • Grigory Amosov, Steklov Mathematical Institute (Russia)
 • Wolfgang Arendt, Ulm University (Germany)
 • Jacek Banasiak, University of Pretoria (South Africa)
 • Jochen  Glueck, University of Passau (Germany)
 • John Gough, Aberystwyth University (UK)
 • Vyacheslav Grines, Higher School of Economics (Russia)
 • Alexander Holevo, Steklov Mathematical Institute (Russia)
 • Yana Kinderknecht (Butko), TU Braunschweig (Germany)
 • Sonia Mazzucchi, University of Trento (Italy)
 • Valter Moretti, University of Trento (Italy)
 • Hendra Nurdin, University of New South Wales (Australia)
 • Yuri Orlov, Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russia)
 • Olga Pochinka, Higher School of Economics (Russia)
 • Ivan Remizov, Higher School of Economics (Russia)
 • Vsevolod Sakbaev, Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russia)
 • Nikolai Shamarov, Lomonosov Moscow State University (Russia)
 • Evgeni Shavgulidze, Lomonosov Moscow State University (Russia)
 • Alexander Skubachevskii, RUDN University (Russia)
 • Oleg Smolyanov, Lomonosov Moscow State University (Russia)
 • Dmitry Treschev, Steklov Mathematical Institute (Russia)
 • Sascha Trostorff, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany)
 • Dmitry Turaev, London Imperial College (UK)
 • Mikhail Volkov, Ural Federal University (Russia)
 • Sergey Zelik, University of Surrey (UK)