• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Laboratory staff reports

18 - 25 Jan 2012, room 401, 136 Rodionova

Wednesday, 18 January, 14:00

Eugeny Maslov, Ilya Buchkov, Pavel Sukhov

 

Thursday, 19 January, 11:00

Malyshev D.S., Zamaraev V.A., Batsyn M.V., Chistyakov V.V.

 

Monday, 23 January, 13:00

Koldanov A.P., Koldanov P.A., Vizgunov A.N.


Tuesday, 24 January, 14:00

Baranov Egor, Gorbunov Dmitry, Kocheturov Anton